Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thời Covid-19: Không gây phiền nhiễu cho doanh nghiệp


Hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán là công cụ giám sát quan trọng của các cơ quan quản lý nhà nước, nhưng trong bối cảnh Covid-19, cần hạn chế hoạt động này đối với doanh nghiệp.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *