Nghiên cứu mới phát hiện mối liên hệ giữa chiều dài sống mũi và ‘của quý’

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện mối liên hệ giữa chiều dài sống mũi với chiều dài ‘của quý’.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *