Một doanh nghiệp thực phẩm chi 45 tỷ đồng thưởng Tết cho nhân viên

Một doanh nghiệp thực phẩm chi 45 tỷ đồng thưởng Tết cho nhân viênSài Gòn Food dự tính thưởng 2 tháng lương cho CBNV, mức thưởng thực nhận bình quân 17 triệu đồng/người.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *