Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 8/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published.